1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Waterfilterplaza: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: AI Quality Services, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 17149080
b. Klant / Consument: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Waterfilterplaza een overeenkomst aangaat;
c. Overeenkomst: de overeenkomst tussen de consument en Waterfilterplaza
d. Website: de website www.Waterfilterplaza

2. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en offertes, en op alle overeenkomsten die wij met afnemers en wederpartijen aangaan, wanneer de klant de gelding hiervan heeft aanvaard tijdens het bestelproces.

3. Totstandkoming overeenkomst

De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Al onze offertes hebben, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, een geldigheidsduur van 1 kalendermaand. Een overeenkomst komt tot stand indien binnen de gestelde termijn de offerte wordt geaccepteerd en wij overgaan tot levering. Buiten deze gestelde termijn behouden wij het recht de order onder andere condities dan in de offerte vermeld te leveren.

4. Levering

Wij streven ernaar om het product binnen de genoemde levertijd te leveren. Uiterlijk zal het product binnen 14 dagen na bestelling worden geleverd. Is dit niet mogelijk (bestelling tijdelijk niet op voorraad) of is er om een andere reden vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u binnen 14 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.
Levering zal geschieden middels TNT post of DHL. Wij raden aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken direct schriftelijk te melden.

5. Specificatie artikelen

Specificaties, prijzen en afbeeldingen zijn zo nauwkeurig mogelijk ingevoerd. Prijzen zijn altijd onder voorbehoud. Afbeeldingen en specificaties kunnen afwijken van de werkelijkheid.

6. Reclamaties

De klant dient direct bij levering de goederen te controleren op zichtbare gebreken, en deze direct te melden. Indien de geleverde producten bij deze controle afwijken van de overeenkomst heeft de klant het recht de geleverde zaak direct retour te zenden, tenzij de afwijking, volgens Waterfilterplaza, van de overeenkomst zo gering is dat dit de weigering de zaak te accepteren niet rechtvaardigt.
Verzending geschiedt voor rekening van de klant en door ons gegeven opdrachten gelden als door de klant verleende opdrachten tot verzending. De klant zal ons te allen tijde de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen. De klant verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van een gebrek indien hij niet binnen de hierboven vermelde termijnen en op de hierboven vermelde wijze heeft geklaagd en/of hij ons niet in de gelegenheid heeft gesteld een gebrek te herstellen.

7. Retourzendingen

Betreffende retourzendingen maakt Waterfilterplaza onderscheid tussen voorraadartikelen en artikelen die speciaal voor u zijn besteld. Speciaal bestelde artikelen worden door Waterfilterplaza nimmer retour genomen. Voorraadartikelen kunnen in principe retour, doch hieraan zijn kosten verbonden die volledig voor rekening van de klant komen. Retourmeldingen van deze artikelen dienen binnen 14 dagen aan Waterfilterplaza gemeld te worden. Daarna zijn retourzendingen/meldingen niet meer mogelijk. De klant betaalt zelf de kosten voor de retourzending. Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retourzenden is voor rekening en verantwoording van de klant. Voorts behoeft Waterfilterplaza uitsluitend retourzendingen van product en/of producten te accepteren indien:
- het product en/of de producten niet tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper
- het product en/of de producten geheel compleet zijn
- in de originele verpakking en in originele staat zijn
- het product en/of de producten ongebruikt zijn
- het product en/of de producten schoon zijn
- het product en/of de producten niet ingebouwd is en/of zijn geweest dan wel op enigerlei wijze gemonteerd is en/of zijn geweest, bijbehorende montagematerialen voorzover van toepassing, volledig aanwezig zijn, en zich bevinden in de originele verpakking, hetgeen ook geldt voor de originele handleidingen en meegeleverde accessoires.

8. Garantie

Op door ons geleverde zaken wordt altijd een garantieperiode gegeven. De garantieperiode is minimaal 3 maanden. De termijn van de garantie zal nooit langer zijn dan de garantie die door onze leverancier c.q. de fabrikant van de zaken wordt gegeven. Op door of namens ons verrichtte reparatiewerkzaamheden wordt geen garantie gegeven. Op de garantiebepaling gelden onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de koper toekent.

9. Prijzen

De door ons vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Kennelijke typefouten voorbehouden. Indien de prijs stijgt door een kennelijke typfout heeft de consument het recht om de overeenkomst kosteloos te annuleren.

10. Betaling

Vooruitbetalingen dienen in geheel te worden voldaan, vervolgens zal de order in behandeling worden genomen. Betaling dient te geschieden op een door Waterfilterplaza opgegeven bank- of giro-rekeningnummer, binnen 8 dagen na dagtekening factuur, tenzij er per vooruitbetaling geleverd wordt, danwel uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Wanneer na 8 dagen de factuur nog niet volledig is voldaan, geldt dit als verzuim voor de afnemer. de afnemer is vanaf het moment van het in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van de wettelijke rente per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend.

In geval van verzuim van de afnemer met betrekking tot het nakomen van zijn verplichtingen, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening,alsmede aantoonbare hogere kosten, die redelijkerwijs noodzakelijk waren, voor rekening van de afnemer.
De door de afnemer gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

11. Eigendomsvoorbehoud

Door Waterfilterplaza geleverde goederen blijven eigendom totdat volledige betaling van alle geleverde/te leveren goederen alsmede eventuele kosten gemaakt voor werkzaamheden of vervoer hiervan, door de afnemer is voldaan.
Goederen waarvan Waterfilterplaza ingevolge het eigendomsvoorbehoud eigenaar is gebleven mogen door de afnemer worden doorverkocht voor zover zulks binnen de normale bedrijfsvoering gebruikelijk is. De afnemer is niet bevoegd om de goederen te verpanden of hier enig recht op te vestigen.
In het geval dat de afnemer zijn verplichtingen niet nakomt of wanneer er een gegronde reden bestaat dat hij zulks niet zal doen binnen de gestelde termijn heeft Waterfilterplaza het recht tot ongehinderde toegang tot de goederen en verplicht de afnemer zich reeds nu tot alle medewerking, op straffe van een boete van €450,– per dag, om Waterfilterplaza in staat te stellen om het eigendomsvoorbehoud uit te oefenen.

12. Geldend recht

Op iedere overeenkomst tussen Waterfilterplaza en de afnemer is het Nederlands recht van toepassing.

13. Overmacht

In geval van overmacht is verkoper niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de koper ontstane schade, behoudens en voor zover verkoper als gevolg van de overmachtsituatie een voordeel heeft gehad dat hij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

14. Geschillen

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail. Uiterlijk binnen 14 dagen zullen wij op uw klacht reageren. In het geval dat startfit.com en de klant geen overeenstemming kunnen bereiken, kan het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in s-Hertogenbosch.

15. Zichttermijn

Voor alle artikelen geldt een wettelijk vastgelegde zichttermijn. Deze zichttermijn bedraagt 14 werkdagen na levering. Besluit de klant het artikel binnen deze periode te retourneren dan kan dat zonder bijkomende kosten. De goederen dienen in dit geval onbeschadigd te zijn en over de originele verpakking te beschikken. Constateren wij bij ontvangst van de goederen dat deze niet conform de bovenstaande eisen geretourneerd zijn, dan zullen wij alsnog het factuurbedrag innen.
Tijdens deze termijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte instructies. De verzendkosten van retourneringen zijn voor rekening van de koper. Bij vooruitbetaling zal Waterfilterplaza het aankoopbedrag binnen 30 dagen aan de koper terugbetalen, inclusief de betaalde kosten van toezending.

16. Wijziging van de voorwaarden

Waterfilterplaza is bevoegd om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te passen.
Van toepassing is steeds de versie van de Algemene Voorwaarden zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst, tenzij de koper na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard.

Produkt toegevoegd aan verlanglijstje
Produkt toegevoegd aan vergelijking

Deze website maakt gebruik van cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Wij gebruiken alleen cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website, voor het bijhouden van statistieken en om jouw voorkeuren op te slaan. Door op ‘Accepteren’ te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in onze cookieverklaring.